เบาหวาน โรคร้ายที่อาจไม่รู้ตัว

เบาหวาน นับเป็นโรคร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ผู้คนดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยกังวลกันเท่าใดนัก แต่นับว่าเป็นภัยร้ายที่ค่อยๆ ทำลายร่างกายได้ วิธีที่จะสามารถกำจัดโรคนี้ได้คือการควบคุมอาหารให้ดีและออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้รักษาโรคเบาหวานได้แล้วยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคอื่นๆ ตามมาอีกด้วย

โรคเบาหวาน คือ อาการที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดเพื่อให้เป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ เป็นโรคที่มักพบได้ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าว 60–79 ปี สำหรับโรคเบาหวานนั้นจะเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วจะไม่สามารถรักษาให้ให้ขาดได้ แต่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยทำการพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามและเฝ้าระวังอาการดูแลและควบคุมอาการด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องของการทานอาหาร การออกกำลังกาย การทานยา รวมไปถึงการฉีดอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยบางราย คาสิโนออนไลน์

จากสถิติพบว่าผู้ป่วยเบาหวานใช้เวลาในการพบหมอเฉลี่ยประมาณปีละ 4 ครั้ง มีเวลาพบแพทย์และรับคำปรึกษาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง เท่ากับว่า 4 ชั่วโมงต่อปี แปลว่าคนไข้ต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดเกือบตลอดทั้งปีในการดูแลและควบคุมอาการของโรคเบาหวานด้วยตนเอง ซึ่งจากการรายงานการตรวจสุขภาพประชาชนปี 2557 พบว่า กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ดีนั้นมีจำนวนน้อยซึ่งแยกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้ คาสิโนออนไลน์

  1. ผู้ที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดได้ ≥ 126 มก./ดล. แต่ไม่เคยถูกรับการรับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน โดยพบมากสุดในกลุ่มอายุ 15-29 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 30-44 ปี คาสิโนออนไลน์
  2. ผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน แต่ไม่เคยได้รับการรักษา โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
  3. ผู้ที่ได้รับการรักษาแต่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยส่วนมากพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเมื่อเทียบในกลุ่มที่มีอายุเดียวกัน อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
  4. ผู้ที่ได้รับการรักษา และสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยพบมากสุดในกลุ่มอายุ 70–79 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย