Month: April 2020

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบลูกหนี้ โดยลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุน